THÔNG BÁO HỌP BÁO THÁNG 01/2018

Để đánh giá tình hình hoạt động tháng 11+12 năm 2017, triển khai Kế hoạch hoạt động tháng 01+02 năm 2018. Trưởng phòng GD&ĐT tổ chức họp báo với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

          1. Thành phần mời họp:

          - Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

         - Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, các bộ phận thuộc Phòng GD&ĐT.

          - Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện.

          - Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng trường THPT Viên An.

          2. Thời gian làm việc: (01 ngày)

          Cuộc họp bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 12/01/2018 (thứ sáu)

          3. Địa điểm:

          Hội trường Trường Trung học cơ sở Bông Văn Dĩa huyện Ngọc Hiển.

          Lưu ý: Tài liệu họp báo đã gửi vào địa chỉ gmail các trường, đề nghị các trường in và nghiên cứu trước.

          Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc và Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch. Hiệu trưởng trường THPT Viên An sắp xếp thời gian, công việc về dự họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết liên quan