HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH KÝ VÀ KÝ ĐIỆN TỬ TRÊN VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

HƯỚNG DẪN TRÌNH KÝ VÀ KÝ DUYỆT VĂN BẢN TRÊN VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

Tài liệu đính kèm: Tải về

ĐỀ NGHỊ CBGV THỰC HIỆN THEO CÁC HƯỚNG DẪN SAU:

1. GV THỰC HIỆN TRÌNH KÝ TRÊN V-OFFICE

2. HT, PHT KÝ DUYỆT VĂN BẢN BẰNG CHỮ KÝ SỐ ĐIỆN TỬ

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ KỸ THUẬT: 0966.77.99.22

Bài viết liên quan